Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về Thay đổi hình thức thế chấp ngân hàng

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một số Hiệp hội cơ sở đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải khi mua xe ô tô phải vay ngân hàng. Bản chính Đăng ký xe ô tô do ngân hàng quản lý. Trong quá trình kiểm tra trên đường người lái xe không có bản chính đăng ký xe sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

  

HIỆP HỘI VẬN TẢI Ô TÔ

VIỆT NAM

Số: 061 /HHVT-TV

V/v Phương tiện thế chấp ngân hàng

 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc

 

 Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2017

Kính gửi: Thủ tướng Chính phủ

 

Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam nhận được văn bản số 71/KN-HHVT ngày 05 tháng 7 năm 2017 của Hiệp hội Vận tải hàng hóa đường bộ Thành phố Hồ Chí Minh và một số Hiệp hội cơ sở đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam báo cáo đề nghị Thủ tướng Chính phủ và các bộ ngành liên quan tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải khi mua xe ô tô phải vay ngân hàng. Bản chính Đăng ký xe ô tô do ngân hàng quản lý. Trong quá trình kiểm tra trên đường người lái xe không có bản chính đăng ký xe sẽ bị xử lý vi phạm theo quy định tại Nghị định 46/2016/NĐ-CP.

Để tháo gỡ khó khăn cho các đơn vị vận tải Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam xin báo cáo và kiến nghị Thủ tướng như sau:

1.   Chỉ đạo Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có ý kiến với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam sớm thực hiện ngay việc trả lại bản chính đăng ký xe ô tô cho các đơn vị vận tải, áp dụng những biện pháp khác trong quá trình thế chấp tài sản vay vốn phù hợp.

2.   Chỉ đạo Bộ Công an lùi thời gian xử lý vi phạm với xe ô tô của các đơn vị vận tải trong phạm vi cả nước có xe vay vốn Ngân hàng đang được Ngân hàng giữ bản chính Đăng ký xe ô tô; Cho đến khi Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Công an thống nhất thực hiện nội dung này.

Xin chân thành cảm ơn./.

 

 

Nơi nhận:

- Như trên,

- Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình (Báo cáo),

- Bộ Giao thông vận tải,

- Bộ Công an,

- Cục Cảnh sát Giao thông – Bộ Công an,

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam,

- Lưu VPHH.                                         

TM. BAN THƯỜNG VỤ

CHỦ TỊCH

 

 

(đã ký)

 

 

 

Nguyễn Văn Thanh

 

Bình luận

 • avatar

  Stooria
  .
  cialis online Jaffray agreed, adding, We would love to conduct this analysis not just for radiotherapy, but for surgery and chemotherapy, including new emerging therapies, so we can understand the impact
 • avatar

  Squeede
  .
  Zjqwlf walmart levitra https://bestadalafil.com/ - online cialis pharmacy cialis kokemuksia Rklulg soft tab cialis https://bestadalafil.com/ - cialis no prescription generic brand for cialis
 • avatar

  STEWZoof
  .
  There are different ways to fry tomatoes, but each of them will require cook to spend row hours in the kitchen, so this yavstvo is usually better correct prepare on weekends or for special occasions. When tomatoes are roasted, they get a deep taste and are combined with seafood, antipasto and other roasted vegetables. Moreover, they are perfectly suitable for use in the baking industry, in making bread or cake with custard. [url=http://stewedtomatoes.top/how-to-can-stewed-tomatoes-at-home]how

Viết bình luận